98-21-88754241 / Saipa Heavy Dies Mfg.(P.J.S)

Phone : 98-21-88754241

Company : Saipa Heavy Dies Mfg.(P.J.S)

Address : No.17,11th Alley,Mirdamad St.,Dr.Beheshti Ave. 15875 Tehran

Postcode : 15875

Details

Saipa Heavy Dies Mfg.(P.J.S)
Address : No.17,11th Alley,Mirdamad St.,Dr.Beheshti Ave. 15875 Tehran