91-231-2521453 / Parikh Metaliks( P) Ltd.

Phone : 91-231-2521453

Company : Parikh Metaliks( P) Ltd.

Address : |Gokulshirgaon| Kolhapur - 416234, Maharashtra

Postcode : 416234

Details

Parikh Metaliks( P) Ltd.
Address : |Gokulshirgaon| Kolhapur - 416234, Maharashtra