86-878-8390768 / Kunming Zinc Factory

Phone : 86-878-8390768

Company : Kunming Zinc Factory

Address : Wangjiaqiao Yunnan Lufeng, Yunnan 651209

Postcode : 651209

Details

Kunming Zinc Factory
Address : Wangjiaqiao Yunnan Lufeng, Yunnan 651209