86-858-8106388 / Weining Qianwei Fuli Zinc Co. Ltd.

Phone : 86-858-8106388

Company : Weining Qianwei Fuli Zinc Co. Ltd.

Address : Honghualing, Dongfeng Town Guizhou Weining, Guizhou 553103

Postcode : 553103

Details

Weining Qianwei Fuli Zinc Co. Ltd.
Address : Honghualing, Dongfeng Town Guizhou Weining, Guizhou 553103