86-858-5323037 / Guizhou Liuzhi Tequ Haizhou Keji Co. Ltd.

Phone : 86-858-5323037

Company : Guizhou Liuzhi Tequ Haizhou Keji Co. Ltd.

Address : Jiaotong Donglu, Pingzhaizhen Guizhou Liuzhi, Guizhou 553400

Postcode : 553400

Details

Guizhou Liuzhi Tequ Haizhou Keji Co. Ltd.
Address : Jiaotong Donglu, Pingzhaizhen Guizhou Liuzhi, Guizhou 553400