86-858-3700652 / Panjiang Coal & Electric (Group) Co. Ltd.

Phone : 86-858-3700652

Company : Panjiang Coal & Electric (Group) Co. Ltd.

Address : Yantangcun, Duanjiangzhen Guizhou Panxian, Guizhou 561617

Postcode : 561617

Details

Panjiang Coal & Electric (Group) Co. Ltd.
Address : Yantangcun, Duanjiangzhen Guizhou Panxian, Guizhou 561617