86-21-65543317 / Shanghai Xieda Softwares Co. Ltd.

Phone : 86-21-65543317

Company : Shanghai Xieda Softwares Co. Ltd.

Address : 6/F, Fudan Tech Park, 139 Handan lu Shanghai Shanghai 200437

Postcode : 200437

Details

Shanghai Xieda Softwares Co. Ltd.
Address : 6/F, Fudan Tech Park, 139 Handan lu Shanghai Shanghai 200437