86-21-64058033 / SHANGHAI SUGINAMI CLOTHING CO. LTD.

Phone : 86-21-64058033

Company : SHANGHAI SUGINAMI CLOTHING CO. LTD.

Address : Rm. 101-102 No. 64 Lane 460, Hongzhong Rd. Shanghai Shanghai 200942

Postcode : 200942

Details

SHANGHAI SUGINAMI CLOTHING CO. LTD.
Address : Rm. 101-102 No. 64 Lane 460, Hongzhong Rd. Shanghai Shanghai 200942