48-663-228946 / Nowam

Phone : 48-663-228946

Company : Nowam

Address : Spoldzielcow 3/312, Konin, Poland

Country : Poland

Postcode : 62510

Mobile : 48-663228946

Website : www.nowam.pl

Details

Description : Na ca��ym ��wiecie mn�³stwo jest wyj��tkowych okazji cenowych, czasem trzeba je po prostu odnale�º��. Zapraszamy do wsp�³��pracy z firm�� NOWAM, kt�³ra specjalizuje si�� w obrocie towarami charakteryzuj��cymi si�� wyj��tkowo nisk�� cen�� i wysok�� jako��ci��, idealnie nadaj��cymi si�� do gazetek promocyjnych du�¼ych sieci super- oraz hipermarket�³w. Firma NOWAM powsta��a w roku 2001, specjalizuj��c si�� w pocz��tkowym okresie w obszarze consultingu, by nast��pnie rozszerzy�� zakres dzia��alno��ci o import i eksport towar�³w z ca��ego ��wiata. Dzi��ki doskona��ej znajomo��ci rynk�³w i wieloletniemu do��wiadczeniu, wyszukane i wyselekcjonowane przez nas produkty stanowi�� niesamowite atrakcje cenowe i s�� doskona��ym narz��dziem promocji dla du�¼ych sieci handlowych. Cena ko��cowa wi��kszo��ci oferowanych przez nas towar�³w nie przekracza kwoty 9, 99 z��! Aktualnie pracujemy r�³wnie�¼ nad wprowadzeniem na rynek nowej marki Peter Small, obejmuj��cej ��wietnej jako��ci garnitury i krawaty po bardzo konkurencyjnych cenach. Profesjonalizm w dzia��aniu, wiedza wynikaj��ca z wnikliwej obserwacji rynku i znajomo���� potrzeb rynkowych gigant�³w to najwa�¼niejsze atuty firmy NOWAM, kt�³re sprawiaj��, �¼e jeste��my partnerem biznesowym wyr�³�¼niaj��cym si�� na tle konkurencji. NOWAM = Nowoczesno���� Otwarto���� Wygoda Atrakcyjno���� Mistrzostwo! Je��li s�� Pa��stwo zainteresowani wsp�³��prac�� z nami, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Locality : Poland
Category : Business Type:Trading
Services : Earrings, Necklaces, Caps, Sachet On The Neck, Case For Cell, Women Belts
Services : earrings, necklaces, caps, sachet on the neck, case for cell, women belts